Reklama
Niskie Tatry Niskie Tatry Niskie Tatry
ŠumárnikŠumárnikŠumárnik


Szumarnik (Šumárnik)


Go³y wierch grzbietowy (398 m n.p.m.) z prawie okrê¿nym widokiem. W latach 1500 – 600 p.n.e. znajdowa³o siê tu grodzisko. Oprócz wielkiego cmentarzyska znaleziono tu równie¿ monety z znakiem cesarza rzymskiego Marca Aurelia. Pod po³udniowym zboczem znajduje siê basen wodny Luczina.
 

  Zakwaterowanie Luhaczowice
  Zakwaterowanie Pozlowice
 

TOPlist